Brunstadstiftelsen og Brunstad Christian Church (BCC)

Brunstadstiftelsen eier eiendommen som i sin tid het Nedre Brunstad Gård. Det var opprinnelig Brunstad Christian Church som kjøpte stedet, og har utviklet stedet med stor innsats fra medlemmene, både via rause pengegaver og dugnadsinnsats.

Siden starten i 1956 har det vært utført flere ulike byggeprosjekter og utvidelser. Mot slutten av 90-tallet startet en prosess for å planlegge nye og forbedrede fasiliteter.

I prosessen ble det klart at det ikke var hensiktsmessig for BCC å skulle drifte og forvalte et konferansesenter.  Det skulle investeres for cirka 1 milliard i den store utbyggingen i 2002-2005, og BCC så behov for å sikre verdiene på en måte som ga en god og langsiktig forvaltning.

I desember 2002 ble derfor Brunstadstiftelsen etablert. Og dermed ble det et tydelig skille mellom den næringsdrivende Brunstadstiftelsen og trossamfunnet Brunstad Christian Church.

All eiendomsmasse ble overført fra BCC til Brunstadstiftelsen

BCC skjøt inn stiftelseskapital og i 2006 ble hele den resterende eiendommen på Brunstad overdratt fra BCC til Brunstadstiftelsen. Fra dette tidspunkt har ikke BCC eid noe på stedet. BCC leier konferansesenteret til sine årlige internasjonale konferanser.

Mange av BCCs medlemmer har også inngått langsiktige leieavtaler med Brunstadstiftelsen eller Oslofjord-selskapene, og har på den måten interesser i stedet. bcc.no oslofjord.com

Brunstadstiftelsen forvalter verdier og eiendommer, og de underliggende aksjeselskaper har egne styrer som står ansvarlig for alle aspekter ved sin næringsvirksomhet.