AKTUELT

Oslofjord Convention Center vil skilles ut i ny stiftelse med rent kommersielt formål 

15. november 2021

Brunstadstiftelsen har vedtatt å igangsette planlegging og gjennomføring av en
delingsprosess for å skille ut eiendommene på Brunstad og virksomheten i Oslofjord
Holding AS til en egen stiftelse (Oslofjordstiftelsen) Den nye stiftelsen vil være livssynsuavhengig og sikrer et definitivt skille mellom Brunstadstiftelsens ideelle formål og Oslofjords kommersielle virksomhet. Vedtaket er i tråd med strategien om et eierskap uten ideelt formål når byggeprosjektet går mot avslutningen. 

I 2013 startet byggeprosjektet som har gitt Oslofjord ny og viktig kapasitet: 1600 hotellrom, nytt konferansesenter, nytt storkjøkken, samt aktivitetsanlegg med flerbrukshall, ishockeyhall, utendørsbaner og aktivitetsmuligheter. Alt dette står i hovedsak ferdig 1. februar 2022, og derfor har styret besluttet at det er rett tid for å gjennomføre den planlagte utskillelsen. Brunstadstiftelsen har siden begynnelsen hatt en strategi om «offensiv kommersiell drift» av Oslofjord Convention Center. Utviklingen har lagt til grunn at det skal gjennomføres over 50 store arrangementer fra ulike segmenter årlig

Den 11. november vedtok Brunstadstiftelsen å igangsette planlegging og gjennomføring av en delingsprosess for å skille eiendommene på Brunstad og virksomheten i Oslofjord Holding AS til en egen stiftelse. (Oslofjordstiftelsen). Eventuelt fremtidig overskudd i Oslofjordstiftelsen verken kan eller skal tilflyte annet enn kommersielle formål i Oslofjordstiftelsen.

Livssynsuavhengig formål

Den nye Oslofjordstiftelsen får et rent kommersielt formål knyttet til å utøve forvaltning, drift, utvikling og eierskap av ett eller flere konferansesentre i Norge og/eller andre land. Stiftelsens virksomhet vil fremme arrangementsturisme, styrke næringslivet, bidra med arbeidsplasser og skape andre ringvirkninger for lokalsamfunn og region. Den nye stiftelsen får dermed et livssynsuavhengig formål. Ny eierstruktur må godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Forberedelsene til søknadsprosessen er godt i gang. Det forventes at alle formalia er på plass ved årsskiftet 2022/2023.

Kommersielle styremedlemmer

Det er Brunstadstiftelsen som utnevner det første styret i forbindelse med opprettelsen av den nye stiftelsen. Stiftelsen engasjerer et byrå for å identifisere og nominere kandidater som vil velges ut fra faglig kommersiell egnethet og bakgrunn. Supplering av stiftelsens styre vil deretter foretas av stiftelsens egne organer, antakelig i form av et selvsupplerende styre. 

Brunstadstiftelsen vil i framtiden drive virksomhet innenfor sitt ideelle formål som en del av BCC-forbundet med base ved forbundets hovedkontor i Moss.

Langsiktig leietaker

BCC-forbundet og deres medlemmer og trosfeller vil fortsatt benytte Oslofjord som leietaker. Dette gjelder både konferansefasiliteter og de langsiktige hotellavtalene BCCs medlemmer og trosfeller har med Oslofjord. Avtaler om bruk inngås på markedsmessige vilkår. 

Finansiering av Oslofjordstiftelsen

Det jobbes med løsninger for en langsiktig finansiering av Oslofjord. Det er gjort store investeringer siden man satt i gang det store byggeprosjektet i 2013. Tidlig neste år vil stedet ha 1600 hotellrom, nytt konferansesenter, nytt storkjøkken, flerbrukshall, ishockeyhall og utendørsbaner. Investeringene er i dag finansiert gjennom lån fra Brunstadstiftelsen. 

Det er ønskelig at finansiering gjennom obligasjonsfinansiering, banklån eller lånesyndikat kan erstatte helt eller delvis dagens lånefinansiering.  Inntil videre sikrer Brunstadstiftelsen at Oslofjordstiftelsen har tilgang til nødvendige lånerammer som sikkerhet for driften av virksomheten. 

Kontaktinformasjon: 

Alf Aadalen, daglig leder – styremedlem
e-post: alf.aadalen@brunstadstiftelsen.no
telefon: +47 97 620 620


Organisering 

21. desember 2020

Brunstadstiftelsen har organisert eierskapet til sine internasjonale konferansesteder i datterselskapet Global Investment Holding AS, mens tidligere Brunstad Holding AS er holdingselskap for den kommersielle virksomheten som drives på Oslofjord og i nærområdet.

Ettersom driften i konsernet Brunstad Holding AS i all hovedsak er knyttet til Oslofjord sin virksomhet har vi endret navnet på holdingselskapet til Oslofjord Holding AS, slik at det er likt med drifts- og eiendomsselskapet.

Fra 1. januar 2021 vil også driftsselskapet Oslofjord Operations AS som har ansvar for all bygningsmasse og utenomhus på Oslofjord bli innfusjonert i Oslofjord Convention Center AS. Styremedlem Jon Eldon i Oslofjord Operations AS går med bakgrunn i dette inn i styret for Oslofjord Convention Center AS.

Tore Aslaksen har etter eget ønske gått ut  av styret i Oslofjord Convention Center AS og samtidig også fra styret i Oslofjord Holding AS. Carl Hahne overtar som ny styreleder i Oslofjord Convention Center AS, mens Alf Aadalen overtar som styreleder i Oslofjord Holding AS. Aadalen fortsetter også som styreleder i eiendomsselskapet Oslofjord Property AS.

Kontaktinformasjon:

Finn Å. Ødegård, styreleder
e-post: finn.odegard@brunstadstiftelsen.no
telefon: +47 926 28 688


Sak mot DNB er avsluttet 

2. desember 2020

Brunstadstiftelsen har hatt et godt kundeforhold til DNB siden stiftelsen ble etablert i 2002, og vil fortsette å ha et slikt kundeforhold inn i fremtiden. Vi er derfor glade for å fortelle at vår sak mot DNB er avsluttet.

Kontaktinformasjon:

Finn Å. Ødegård, styreleder
e-post: finn.odegard@brunstadstiftelsen.no
telefon: +47 926 28 688


Brunstadstiftelsen anker dommen i saken mot DNB

19. oktober 2020

Brunstadstiftelsen har besluttet å anke dommen fra 14. september, der Oslo Tingrett konkluderte med at Brunstadstiftelsen ikke får tilbakebetalt innbetalt rammeprovisjon på 3,6 millioner kroner.

Vi anker fordi den reelle årsaken til DNB sin oppsigelse av lånerammen ikke er kommet klart nok frem i tingrettens dom. Årsaken ligger i bankens frykt for eget omdømme ved å ha Brunstadstiftelsen og Brunstad Christian Church (BCC) som kunde, og bankens egen ressursbruk i kundekontrollen av oss.

Banken viser til en krevende kundekontroll som ble gjennomført i 2017. Den ble krevende fordi banken valgte å bruke presseoppslag fra Dagens Næringsliv og andre medier som dokumentasjon. Disse mediene hadde fremsatt uriktige og falske påstander som i dag er grundig tilbakevist og dokumentert å være uriktige både i egne undersøkelser, og av Økokrim. Det er åpenbart at DNB i 2017 mente påstandene kunne skade bankens eget omdømme.

Det at DNB – med bakgrunn i disse påstandene – ikke vil la Brunstadstiftelsen trekke på lånerammen, og i tillegg ikke vil betale tilbake innbetalt rammeprovisjon på 3,6 millioner kroner mener vi er urimelig. Brunstadstiftelsen har betalt for en ytelse vi ikke ville fått.

Vi ble informert om denne beslutningen i juni 2018, men det er tydelig at beslutningen ble tatt allerede i 2017, av omdømmehensyn i DNB. Vi mener at DNB hadde plikt til å informere oss på det tidspunkt beslutningen reelt sett var tatt i banken. BCC og BS har hatt et godt kundeforhold med DNB i mer enn 60 år og dette forplikter DNB til å være lojal overfor oss.

Vi ser fram til å få belyst vår dokumentasjon på dette i lagmannsretten.

Kontaktinformasjon:

Finn Å. Ødegård, styreleder
e-post: finn.odegard@brunstadstiftelsen.no
telefon: +47 926 28 688


Tingrettens avgjørelse

14. september 2020

Som informert om den 28. august 2020, ønsket Brunstadstiftelsen rettens avklaring på det vi mener er urettmessig innbetalt provisjon til DNB.

Brunstadstiftelsen har hatt en låneramme i DNB i mange år. Da Brunstadstiftelsen for første gang ville trekke opp på rammen i forbindelse med det pågående utbyggingsprosjektet, valgte DNB å si opp hele lånerammen, og nektet oss låneopptrekk, men banken beholdt provisjonen på cirka 3,6 MNOK.

I dag, 14. september 2020, kom dommen fra Oslo Tingrett. Dommen konkluderer med at Brunstadstiftelsen ikke får tilbake innbetalt provisjon, selv om vi aldri fikk bruke lånerammen til å finansiere utbyggingsprosjektet på Oslofjord. Vi er skuffet over rettens avgjørelse og vil nå studere dommens begrunnelse for å vurdere en anke til lagmannsretten.  Dette er i seg selv en udramatisk sak, som handler om tolking av ordlyden i en kontrakt mellom to profesjonelle parter. Brunstadstiftelsen har i dag en svært solid egenkapitalsituasjon og avgjørelsen påvirker ikke verken økonomien eller utbyggingen på Oslofjord.

Kontaktinformasjon:

Finn Å. Ødegård, styreleder
e-post: finn.odegard@brunstadstiftelsen.no
telefon: +47 926 28 688


Avventer avklaring i sak mellom Brunstadstiftelsen og DNB

28. august 2020

Den 25. og 26. august ble vår sak mot DNB behandlet i Oslo tingrett. Saken handler om at Brunstadstiftelsen krever å få tilbake 3,6 MNOK i beredskapsprovisjon etter at vi ikke fikk lån som avtalt i banken. Saken er omtalt av Dagens Næringsliv 28.august, avisen som også spiller en rolle i saken, i følge styreleder i Brunstadstiftelsen Finn Å. Ødegård.

– Det er fint at Dagens Næringsliv (DN) viser interesse for saken mellom DNB og Brunstadstiftelsen, da avisen er en viktig del av bakgrunnen for den. Spørsmål fra Line Dugstad, samt påfølgende avisoppslag i DN i 2016, har påvirket DNBs behandling av Brunstadstiftelsen som kunde. Påstandene i de nevnte oppslagene er nå dokumentert som feilaktige og usanne etter grundig etterforskning hos Økokrim.

Også stiftelsens revisor PWC har gransket de feilaktige påstandene som har florert, og konkludert med at det er styret og daglig leder som er Brunstadstiftelsen sine reelle rettighetshavere. Vi har gitt de samme opplysninger til både PWC og DNB når de har undersøkt dette.

Brunstadstiftelsen ble etablert i 2002, og er en selvstendig stiftelse, eid av sitt formål. Det er styret som er ansvarlig for å forvalte stiftelsen sine verdier, til beste for formålet.

– Brunstadstiftelsen offentliggjør våre regnskaper som viser hvordan stiftelsen forvalter sine verdier, dette finnes ved enkelt søk på vår nettside, og vi har styremedlemmer som tar sitt ansvar for å sikre trygg organisering, kapitalforvaltning og drift, sier styreleder Finn Å. Ødegård

Kontaktinformasjon:

Finn Å. Ødegård, styreleder
e-post: finn.odegard@brunstadstiftelsen.no
telefon: +47 926 28 688


Brunstadstiftelsen ønsker avklaring på krav om erstatning

17. august 2020

Brunstadstiftelsen har hatt et godt og ryddig forhold til sin bankforbindelse, DNB, i mange år, og vært en lojal kunde som har overholdt sine forpliktelser til enhver tid. Stiftelsen ønsker at dette samarbeidet skal fortsette.

I 2018 valgte imidlertid banken uten forvarsel å trekke en låneramme stiftelsen hadde i forbindelse med finansiering av det pågående byggeprosjektet på Oslofjord. Dette var en låneramme Brunstadstiftelsen hadde betalt flere millioner i rammeprovisjon for, men som banken trakk i det stiftelsen ønsket å gjøre et opptrekk på rammelånet. DNB nektet å tilbakebetale rammeprovisjonen. Vi ønsker derfor rettens avklaring på vårt krav om erstatning for det vi mener er urettmessig betalt rammeprovisjon til banken.

DNB har i dialogen om denne saken bygget sin argumentasjon på direkte feil og villedende informasjon fra oppslag i Dagens Næringsliv i 2016. Dette er artikler med innhold som er bevist uriktig, men som har påvirket samfunnets oppfattelse av Brunstadstiftelsen gjennom flere år. Stiftelsen forventer at det vil komme fram mer informasjon om effektene av disse feilaktige opplysningene innen kort tid.

Det er viktig for Brunstadstiftelsen å ha en åpen dialog med alle sine kontakter og forbindelser, så dersom noen har spørsmål eller ønske om dialog bes de ta kontakt.

Kontaktinformasjon:

Finn Å. Ødegård, styreleder
e-post: finn.odegard@brunstadstiftelsen.no
telefon: +47 926 28 688

 

 

Les våre etiske retningslinjer

 

Last ned Brunstadstiftelsens vedtekter