FINANSIERINGSMODELL

UTBYGGING AV OSLOFJORD CONVENTION CENTER 2012-2022

Brunstadstiftelsen sin største virksomhet foregår per dato på Brunstad i Sandefjord kommune. Her har stiftelsen de siste 10 årene bidratt til en storstilt utbygging, som er beregnet til å koste rundt 3.600 MNOK.

Brunstadstiftelsen og våre underliggende selskaper er derfor inne i en ekstraordinær periode. Det har vært omfattende planprosesser og forberedelser i årene før byggestart, og i 2022 har vi lagt bak oss nesten ti år med en hektisk byggeperiode. Vi er stolte av å kunne konstatere at fremdriften går i henhold til planene og at vi har god kontroll på kostnadene i prosjektet.

Omfang av utbygging og kostnadsramme

Forberedende byggearbeider startet i 2012, og hele prosjektet er i hovedsak ferdigstilt i 2022.

I byggeprosjektet inngår blant annet:

  • Bedre fasiliteter for konferanser, inkludert økt møteromkapasitet, bedre kjøkken- og lagerarealer
  • Økt overnattingskapasitet i 16 nye hotellbygg (1600 suiter)
  • Aktivitetsanlegg på til sammen cirka 20.000 m2 og utendørs aktivitetspark
  • Omfattende arbeid med uteområder, opparbeidelse av nytt parkanlegg og bedre adkomst
  • Forbedret mulighet for parkering, med cirka 1.500 oppstillingsplasser under bakken
  • Rekkefølgebestemte prosjekter for kommunen, f.eks. veier, gangstier, utbygging av friområde, omlegging av vann- og avløpsledning

Byggeprosjektet har en forventet kostnadsramme på ca. 3.600 MNOK.

Av dette var det per 31.12.2020 investert ca. 3.200 MNOK. I tillegg kjøpte Oslofjord Property AS det eksisterende konferansesenteret fra Brunstadstiftelsen i 2015 for 202 MNOK.

Byggherre: Oslofjord Property AS

Brunstadstiftelsen etablerte i 2011 datterselskapet Oslofjord Property AS. Dette selskapet er byggherre for utvidelsen av Oslofjord Convention Center.

Oslofjord Property AS har en egenkapital per 31.12.2021 på 323 MNOK.

Den øvrige finansieringen av byggeprosjektet er skaffet til veie på følgende måte:

  • Privatpersoner har inngått 50-års leieavtaler for suiter i hotellbygg. Forskuddsleien utgjør til sammen ca. 350 MNOK.
  • Oslofjord Convention Center AS har inngått 20-års leieavtale for hotell- og konferansesenterfasiliteter. Forskuddsleien forventes å utgjøre nærmere 1.600 MNOK. Oslofjord Convention Center AS skaffer til veie denne kapitalen ved å inngå 20-års hotellavtaler med privatpersoner.
  • Brunstadstiftelsen har gitt et rammelån på 1.312 MNOK (4 % rente p.a.) som dekker det resterende lånebehovet for å ferdigstille prosjektet. Lånesaldo per 31.12.2021 var på 1.267 MNOK

Se finansieringsmodellen skjematisk framstilt under:

FINANSIERINGSMODELL

Forskuddsleien innbetales til Oslofjord Property AS i takt med at byggene ferdigstilles. All innbetalt forskuddsleie inntektsføres lineært over avtalenes løpetid.

BRUNSTADSTIFTELSEN

Brunstadstiftelsen har per 31.12.2021 en egenkapital på 1.008 MNOK som for en vesentlig del er bundet i eiendom på Brunstad (tomt, samt boenheter bygget frem til 2006).

Kapitalen som Brunstadstiftelsen har lånt ut til Oslofjord Property AS er lånt inn fra Brunstad Christian Church samt tilknyttede lokalforeninger i flere land. Menighetens interesse i stedet er å sikre at det finnes et sted de kan samles til internasjonale kristne stevner, men har ikke hatt intensjon om å eie eller drifte en så omfattende eiendomsmasse.

Alle Brunstadstiftelsens innlån fra lokalmenigheter av BCC vil bli tilbakebetalt innen 2028. For lokalforeningene er utlånene til Brunstadstiftelsen i mellomtiden en god og sikker kapitalplassering, på markedsmessige vilkår.

Langsiktig økonomiplan frem til 2030

Brunstadstiftelsen og dets datterselselskaper har sammen med rådgivere hos Boston Consulting Group og EY utarbeidet en økonomisk langtidsplan frem til 2030.

Planen viser god avkastning på investert kapital, og dermed også god betjeningsevne for de rentebærende lånene. Til grunn for planene ligger blant annet omfattende markedsanalyser for Oslofjord Convention Center AS sin kommersielle virksomhet.

For mer informasjon om Oslofjord Convention Center AS se www.oslofjord.com.

Risikovurderinger i økonomiplanen

Den største risikoen er knyttet til den kommersielle virksomheten i datterselskapet Oslofjord Convention Center AS. Det er derfor av avgjørende betydning at denne virksomheten får de nødvendige rammevilkår for å lykkes, og det er derfor besluttet en styringsmodell som legger til rette for dette. Selskapet skal drives fullt ut kommersielt, uavhengig av stiftelsens bakgrunn og ideelle formål. Det foregår en løpende vurdering av selskapets risiko.

Alle hotellbygg er nå ferdigstilt med de siste overleveringene i slutten av 2020, og overlevering av tilbygget til konferansesenteret våren 2022.

Årsberetninger

Vi gjør også oppmerksom på at alle Brunstadstiftelsens revisorgodkjente årsberetninger ligger tilgjengelig her på siden.

Se også våre etiske retningslinjer, samt annen nyttig informasjon om vår virksomhet.