FINANSIERINGSMODELL

UTBYGGING AV OSLOFJORD CONVENTION CENTER

Brunstadstiftelsen sin største virksomhet foregår per dato på Brunstad i Sandefjord kommune. Her har stiftelsen de siste 10 årene bidratt til en storstilt utbygging, som er beregnet til å koste rundt 3.600 MNOK.

Brunstadstiftelsen og våre underliggende selskaper er derfor inne i en ekstraordinær periode. Det har vært omfattende planprosesser og forberedelser i årene før byggestart, og i 2019 har vi lagt bak oss nesten syv år med stor og synlig fremgang i prosjektet. Vi er stolte av å kunne konstatere at fremdriften går i henhold til planene og at vi har god kontroll på kostnadene i prosjektet.

Omfang av utbygging og kostnadsramme

Forberedende byggearbeider startet i 2012, og hele prosjektet er i hovedsak planlagt ferdigstilt i 2022.

I byggeprosjektet inngår blant annet:

  • Bedre fasiliteter for konferanser, inkludert økt møteromkapasitet, bedre kjøkken- og lagerarealer
  • Økt overnattingskapasitet i 16 nye hotellbygg (1600 suiter)
  • Aktivitetsanlegg på til sammen cirka 20.000 m2 og utendørs aktivitetspark
  • Omfattende arbeid med uteområder, opparbeidelse av nytt parkanlegg og bedre adkomst
  • Forbedret mulighet for parkering, med cirka 1.500 oppstillingsplasser under bakken
  • Rekkefølgebestemte prosjekter for kommunen, f.eks. veier, gangstier, utbygging av friområde, omlegging av vann- og avløpsledning

Byggeprosjektet har en forventet kostnadsramme på ca. 3.600 MNOK.

Av dette var det per 31.12.2018 investert ca. 2.500 MNOK. I tillegg kjøpte Oslofjord Property AS det eksisterende konferansesenteret fra Brunstadstiftelsen i 2015 for 202 MNOK.

Byggherre: Oslofjord Property AS

Brunstadstiftelsen etablerte i 2011 datterselskapet Oslofjord Property AS. Dette selskapet er byggherre for utvidelsen av Oslofjord Convention Center.

Oslofjord Property AS har en egenkapital per 31.12.2018 på 394 MNOK.

Den øvrige finansieringen av byggeprosjektet er skaffet til veie på følgende måte:

  • Privatpersoner har inngått 50-års leieavtaler for suiter i hotellbygg. Forskuddsleien utgjør til sammen ca. 350 MNOK.
  • Oslofjord Convention Center AS har inngått 20-års leieavtale for hotell- og konferansesenterfasiliteter. Forskuddsleien forventes å utgjøre nærmere 2.000 MNOK. Oslofjord Convention Center AS skaffer til veie denne kapitalen ved å inngå 20-års hotellavtaler med privatpersoner.
  • Brunstadstiftelsen har gitt et rammelån på 1.150 MNOK (4 % rente p.a.) som dekker det resterende lånebehovet for å ferdigstille prosjektet. Lånesaldo per 31.12.2018 var på 1.087 MNOK

Se finansieringsmodellen skjematisk framstilt under:

FINANSIERINGSMODELL

Forskuddsleien innbetales til Oslofjord Property AS i takt med at byggene ferdigstilles. All innbetalt forskuddsleie inntektsføres lineært over avtalenes løpetid.

BRUNSTADSTIFTELSEN

Brunstadstiftelsen har per 31.12.2018 en egenkapital på 1.011 MNOK som for en vesentlig del er bundet i eiendom på Brunstad (tomt, samt boenheter bygget frem til 2006).

Kapitalen som Brunstadstiftelsen har lånt ut til Oslofjord Property AS er lånt inn fra Brunstad Christian Church samt tilknyttede lokalforeninger i flere land. Menighetens interesse i stedet er å sikre at det finnes et sted de kan samles til internasjonale kristne stevner, men har ikke hatt intensjon om å eie eller drifte en så omfattende eiendomsmasse.

Alle Brunstadstiftelsens innlån fra lokalmenigheter av BCC vil bli tilbakebetalt innen 2027. For lokalforeningene er utlånene til Brunstadstiftelsen i mellomtiden en god og sikker kapitalplassering, på markedsmessige vilkår.

Brunstadstiftelsen og dets datterselskaper har ingen banklån eller innlån fra andre finansinstitusjoner. Prosjektet er fullfinansiert i henhold til modellen som er beskrevet og skjematisk framstilt ovenfor.

Langsiktig økonomiplan frem til 2030

Brunstadstiftelsen og dets datterselselskaper har sammen med rådgivere hos Boston Consulting Group og EY utarbeidet en økonomisk langtidsplan frem til 2030.

Planen viser god avkastning på investert kapital, og dermed også god betjeningsevne for de rentebærende lånene. Til grunn for planene ligger blant annet omfattende markedsanalyser for Oslofjord Convention Center AS sin kommersielle virksomhet.

For mer informasjon om Oslofjord Convention Center AS se www.oslofjord.com.

Risikovurderinger i økonomiplanen

Våren 2019 ble det nedlagt et betydelig arbeid i å vurdere de ulike risikofaktorene i økonomiplanen. Den største risikoen er knyttet til den kommersielle virksomheten i datterselskapet Oslofjord Convention Center AS. Det er derfor av avgjørende betydning at denne virksomheten får de nødvendige rammevilkår for å lykkes, og det er derfor besluttet en styringsmodell som legger til rette for dette. Selskapet skal drives fullt ut kommersielt, uavhengig av stiftelsens bakgrunn og ideelle formål.

Så lenge byggeprosjektet pågår er det også fortsatt en bygge-risiko. Det utføres derfor løpende prognosearbeid, og vi har gode erfaringstall fra hotellbygg som er ferdigstilt, så risikoen for større overskridelser på gjenværende del av prosjektet er relativt liten.

Det er fortsatt knyttet noe risiko til innbetaling av forskuddsleie for de avtalene som ikke allerede er fullt innbetalt. De siste avtalene forfaller til betaling i desember 2019.

Årsberetninger

Vi gjør også oppmerksom på at alle Brunstadstiftelsens revisorgodkjente årsberetninger ligger tilgjengelig her på siden.

Se også våre etiske retningslinjer, samt annen nyttig informasjon om vår virksomhet.